publicaties

Binnen KPS zijn deelnemers actief in werkgroepen die zich bezighouden met actuele pensioenitems. Dikwijls bereiden zij een consultatie voor of buigen zij zich spontaan over een belangrijk pensioenonderwerp.  De werkgroepen bestaan uit een gemêleerd gezelschap van deskundigen die deelnemer zijn van KPS. Zij zijn onder meer werkzaam als advocaat, actuaris (pensioenfonds)bestuurder, beleggings-, communicatiedeskundige, consultant, jurist, verzekeraar/uitvoerder, toezichthouder, etc. De notities, artikelen en rapporten die de werkgroepen presenteren vloeien voort uit de discussies binnen de werkgroep en zijn gebaseerd op de brede praktijkervaring van de leden van de werkgroep. Zij bevatten geen eigen standpunt van de KPS. 

 
KPS Werkgroep                 Datum Output
Diverse KPS werkgroepen 27-10-2020 Position Paper t.b.v. rondetafelgesprek 'Pensioenakkoord' 4-11-2020 l Aanbiedingsbrief
Pensioencommunicatie en 
Pensioenadvies, zorgplicht & Wft
15-10-2020 Reactie op internetconsultatie Wijziging Besluit Bedrag ineens, RVU en Verlofsparen
Overige reacties
Pensioenadvies, zorgplicht & Wft 12-08-2020

Reactie op internetconsultatie Wijzigingsbesluit Financiële markten 2021 
Overige reacties

Pensioenuitvoeringsmodaliteiten 14-05-2020 Update 'Kwalitatieve analyse pensioenuitvoeringsvormen' l Artikel in PBM 'Welke uitvoeringsvorm is passend?'
  19-03-2020 'Meer lef en visie zijn nodig' interview Alfred Kool (voorzitter KPS) - Pensioen Pro
Pension Fund Governance 12-02-2020 Handreiking sleutelfunctie Internal Audit
Risicomanagement 12-02-2020 Handreiking sleutelfunctie Risicobeheer
Pensioen 2020 06-12-2019 Reactie op Internetconsultatie Wet bedrag ineens, RVU en Verlofsparen 
Alle ingediende reacties op internetconsultatie
Pensioen 2020 30-06-2019 Reactie werkgroep op kamerbrief 5 juni jl. Principe-akkoord vernieuwing pensioenstelsel
nFTK 19-02-2019

Rapport Evaluatie nFTK + aanbiedingsbrief minister Koolmees l Artikel in Pensioen Pro 27-02-2019

Pensioenuitvoeringsmodaliteiten 08-01-2019 Rapport 'Kwalitatieve analyse Pensioenuitvoeringsvormen'
Pensioen 2020 04-11-2018 Artikel 'Er zijn voldoende alternatieven voor een flexibele AOW' - A & P
Pensioen 2020 01-09-2018 Artikel 'Geen plaats voor een franchise' PBM
PFG 05-07-2018 Reactie werkgroep op internetconsultatie Besluit in verband met implementatie van de herziene IORP-richtlijn van Ministerie SZW + overige reacties
Wft 21-06-2018 Opmerkingen bij de Concept AFM Leidraad tweede pijler pensioenadvies
Beleggingen l Pensioen 2020 11-04-2018 Artikel ''Op weg naar een nieuw pensioenstelsel. Gevolgen voor het beleggingsbeleid van pensioenfondsen'
DGA 04-12-2017 Paper 'Pensioen 1-2-3 van de DGA'
PFG 08-11-2017 Brief aan SZW betreffende aanbevelingen voor governance aspecten voor implementatie IORP II 
PFG 30-06-2017 Opiniestuk in Pensioen Pro 'Britse online cursus voor bestuurders verdient navolging'
Wft 27-02-2017 Reactie werkgroep op internetconsultatie herziening Wft van Ministerie van Financiën + overige ingediende reacties
Wft 01-02-2017 Aanbevelingen voor AFM inzake aanpassing Leidraden 2e pijler pensioenadvies
Pensioen 2020 20-01-2017 Opiniestuk in Pensioen Pro 'Pensioen 2020 past in individuele financiële planning
DGA 10-11-2016 Reactie werkrgroep op nota n.a.v. het verslag wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in eigen beheer
DGA 29-09-2016 Notitie en aanbiedingsbrief minFin in reactie op wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in eigen beheer
Premieovereenkomst 13-06-2016 Vervolgreactie aan Eerste Kamer over wetsvoorstel verbeterde premieregeling
Premieovereenkomst 19-05-2016 Reactie aan Eerste Kamer in voorbereiding wetsvoorstel verbeterde premieregeling
Premieovereenkomst 05-04-2016 Reactie op wetsvoorstel verbeterde premieregeling 
Premieovereenkomst 28-01-2016 Reactie op wetsvoorstel variabele pensioenuitkering en initiatief wetsvoorstel Lodders
Premieovereenkomst 17-08-2015 Reactie op internetconsultatie concept wetsvoorstel Variabele Pensioenuitkeringen + aanbiedingsbrief mw. Klijnsma
en overige ingediende reacties op consultatie 
Premieovereenkomst 14-07-2015 Aanbevelingen Brede Visie op Premieovereenkomst van de Toekomst + aanbiedingsbrief mw. Klijnsma
APF/PPI 04-06-2015 Reactie op internetconsultatie concept ontwerpbesluit Algemeen pensioenfonds
en overige ingediende reacties op consultatie 
Premieovereenkomst 29-04-2015 Aanbevelingen werkgroep bij Hoofdlijnennota Optimalisering wettelijk kader premieovereenkomsten (SZW)
Visies toekomstpens. 17-02-2015 Visiedocument 'Visies voor het toekomstige pensioenstelsel van Nederland' + Ondersteunende documenten bij visiedocument
NPC 12-06-2014 Aanbevelingen KPS-werkgroep NPC over nieuw FTK (verzonden aan pensioenwoordvoerders TK en ministerie van SZW)
API/PPI/APF 24-02-2014

Reactie op internetconsultatie Algemeen pensioenfonds
en overige ingediende reacties op consultatie 

Communicatie 17-01-2014

Reactie op internetconsultatie Wet Pensioencommunicatie 
en overige ingediende reacties op consultatie 

PFG 10-09-2013 Routekaart voor het kiezen van een bestuursmodel Pensioenfondsen. In reactie op invoering Wet versterking bestuur pensioenfondsen er 7-8-2013.
NPC 06-09-2013 Reactie op internetconsultatie over Voorontwerp wet invoering reële ambitieovereenkomst 
en overige ingediende reacties op consultatie 
WFT 07-06-2013 Reactie op internetconsultatie over Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (NRgfo) en de Nota van toelichting
API / PPI 11-04-2013                  Reactie op internetconsultatie over Blauwdruk Algemene Pensioeninstelling van SZW/MinFin                
WFT 01-02-2013 Reactie op de consultatie Standaardisering Dienstverleningsdocument
Bestuurlijke vernieuwing nov. 2012 Notitie werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing: Diversiteit door mentaliteit (KPS i.s.m. ViIP)
WFT mei 2012

Notitie in reactie op de consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2013 en de Eed of belofte
opgestart door AFM.

PFG 22-03-2012 Notitie ingediend bij SZW t.b.v. van het rondetafelgesprek in de TK over het Wetsvoorstel Versterking
Bestuur Pensioenfondsen.
Internationaal 11-08-2011 Input  op de Call for Advice van EIOPA.
Korten van
Pensioenen
22-06-2011 Notitie  met bevindingen en aanbevelingen werkgroep Korten van Pensioenen.
De concept-versie van deze notitie werd eerder voorgelegd aan diverse stakeholders in de pensioenbranche en
op grond van inbreng verder uitgebreid.
WFT juni 2011 Notitie in antwoord op de consultatie Vakbekwaamheidseisen financiële dienstverleners. (MinFin).
WFT 16-05-2011 Reactie op de consultatie van het CDFD inzake de toetstermen met betrekking tot de nieuw in te voeren Wft-module
voor pensioenverzekeringen.
Groenboek 12-11-2010 Notitie nav de consultatie Groenboek van Europese Commissie
PFG 09-11-2010 Reactie naar aanleiding van de consultatie 'Beleidsregel Deskundigheid' van DNB/AFM
WFT 27-10-2010 Notitie in reactie op de consultatie van het CDFD over een nieuw in te voeren Wft-module Pensioenverzekeringen
PFG 26-10-2010 Notitie naar aanleiding van de consultatie van SZW  'Voorontwerp voor wijziging van de Pensioenwet
inzake aanpassing van het bestuursmodel voor pensioenfondsen
'. .

 

 

 

 

Actueel
11 december webinar
lees verder »

vacatures pensioensector
lees verder »

 
| Postbus 44 | 3870 CA Hoevelaken | T 033 - 257 05 88 | info@kps.nl | www.kps.nl |