KPSTerugkoppeling 2e uitvraag over transitie naar Wtp

21-11-2022

Om inzicht in de voortgang van de voorbereiding op de transitie naar een nieuwe pensioenregeling te krijgen heeft DNB i.s.m. AFM een tweede uitvraag gedaan.

Het algemene beeld is dat een groot deel van de sector voortvarend van start is gegaan, een planning heeft gemaakt en volgend jaar start met het vaststellen van de risicohouding. De meeste fondsen gaan een solidaire premieregeling uitvoeren en meer dan de helft van de fondsen wil gebruikmaken maken van het transitie FTK. Qua timing verwachten de meeste fondsen in 2025 in te varen. (Opgemerkt zij dat na de uiterlijke indieningsdatum van de antwoorden op de uitvraag bekend is gemaakt dat de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen zal worden uitgesteld tot 1 juli 2023. Dus wellicht heeft dat invloed op het tijdspad van fondsen.) Meer informatie over de uitkomsten van de uitvraag zijn terug te vinden in de presentatie Take aways uitvraag over de transitie naar een nieuwe pensioenregeling.

Maar er zijn ook fondsen die nog flinke stappen moeten maken. Daarnaast zijn er sectorbreed nog aandachtspunten. Bijvoorbeeld het op orde brengen van de datakwaliteit, het borgen van voldoende tijd, kennis en kunde om tot goede besluitvorming te komen, de benodigde aanpassing van IT-systemen en het borgen van een adequate aansluiting tussen het pensioenbeheer en het vermogensbeheer.

Begin volgend jaar verwacht DNB de derde NPR uitvraag te doen.

Lees verder

Bron: DNB