KPSRapport technische werkgroep parameters

16-02-2022

DNB heeft op verzoek van SZW een technische werkgroep met onafhankelijke experts
ingesteld om een verkennend onderzoek uit te voeren naar twee types scenario’s ter voorbereiding op het werk van de Commissie Parameters. Dit onderzoek betreft

 1. de economische scenario’s
  minimale en maximale parameters voor onder andere loon- of prijsindexatie en aandelenrendement en de UFR-methode. Deze zijn onder andere nodig bij berekeningen van de dekkingsgraad (de verhouding tussen het pensioenvermogen en de verplichtingen), de benodigde pensioenpremies, de herstelplannen, en de communicatie aan deelnemers.
  In het nieuwe pensioenstelsel worden de economische scenario’s bij additionele toepassingen gehanteerd. Denk hierbij onder meer aan de bepaling van de fiscale premiegrens, het in beeld brengen van de balans tussen pensioendoelstelling en pensioenpremie, het vaststellen van de
  risicohouding van deelnemers en het toetsen van de aansluiting van het beleggingsbeleid en toedeelregels op de vastgestelde risicohouding. De economische scenario’s zijn nodig bij het projecteren van toekomstige kasstromen.
 2. de risico-neutrale scenario’s
  De risico-neutrale scenario’s zijn nodig bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel voor het waarderen van onzekere toekomstige kasstromen

De Commissie Parameters is gevraagd om in juni 2022:

 • Een oordeel uit te brengen over zowel de economische als de risico-neutrale scenario’s.
 • Te kijken naar het aantal scenario’s.
 • Te bezien of er, met het oog op het nieuwe pensioenstelsel, aanleiding is om het advies uit 2019 over de minimale en maximale parameters en de UFR-methode aan te passen.

Meer informatie: SZW