KPSOnderzoek intern toezicht pensioenfondsen

17-03-2022

In januari 2022 publiceerde de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen de rapportage van het onderzoek naar intern toezichthouders in de Nederlandse pensioensector, uitgevoerd door het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden.

Het onderzoek had als doel beter inzicht krijgen in de werking van het intern toezicht bij Nederlandse pensioenfondsen en richt zich op:

  1. de ervaring van intern toezichthouders met de Code Pensioenfondsen: hoe zij de normen uit de Code in de praktijk toepassen en waar zij mogelijkheden tot aanpassing van deze normen zien;
  2. op welke manier de organisatie, waaronder het intern toezicht, omgaat met de voorkeuren van deelnemers en op welke wijze zij zorgdraagt voor het vertrouwen van de deelnemers;
  3. diversiteit en inclusie, waarbij eveneens de invulling van de evenwichtige belangenafweging in ogenschouw genomen wordt;
  4. het stimuleren van het lerend vermogen van de organisatie.

Het onderzoek is opgebouwd langs de volgende lijnen:

  • schets van de ontwikkeling van het intern toezicht binnen het huidige pensioenlandschap en presentatie van de voornaamste onderzoeksbevindingen.
  • beschrijving van wijze waarop intern toezichthouders de Code Pensioenfondsen gebruiken.
  • bevindingen met betrekking tot het thema ‘vertrouwen waarmaken’: hoe intern toezichthouders bijdragen aan activiteiten van het fonds gericht op het vergroten van het vertrouwen van de belanghebbenden, met bijzondere aandacht voor de voorkeuren van de belanghebbenden.
  • Beschrijving van het denken en doen van intern toezichthouders met betrekking tot het thema diversiteit.
  • Thema van de lerende organisatie: hoe moedigen intern toezichthouders bestuurders aan kwaliteit na te streven en welke leeractiviteiten ondernemen zij zelf?
  • Overzicht van goede praktijken, zoals genoemd door de deelnemers aan het onderzoek.

Het rapport sluit af met een samenvatting van de voornaamste bevindingen en aandachtspunten voor de toekomst

Onderzoek Intern Toezicht bij Nederlandse Pensioenfondsen
Vertrouwen, diversiteit en de lerende organisatie

Bron: Monitoringscommissie Code pensioenfondsen