KPSJuridische aspecten Pensioenakkoord

Juridische aspecten Pensioenakkoord

Op de vragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de minister van SZW over de notitie ‘Position paper juridische aspecten pensioenakkoord deel II’ heeft de minister zijn antwoorden gepubliceerd.

De minister antwoordt “dat de uitwerking van het Pensioenakkoord
zorgvuldig heeft plaatsgevonden, waarbij het Europees recht een grote rol heeft gespeeld.
In de memorie van toelichting bij het consultatiewetvoorstel wordt uitvoerig
toegelicht hoe de maatregelen in het wetsvoorstel zich verhouden tot het Europees
recht. Uiteraard zal de Raad van State te zijner tijd in zijn advies eveneens een
oordeel geven over de Europeesrechtelijke houdbaarheid van het wetsvoorstel. Het
advies van de Raad van State zal worden betrokken in het wetsvoorstel dat voor
parlementaire behandeling zal worden ingediend. Een aanvullende toets ten aanzien
van het Europees recht heeft wat mij betreft weinig toegevoegde waarde aangezien
toetsing aan EU-recht in het bestaande proces is voorzien.”

bron SZW
26-1-2021