KPSIBO Rapport – Licht uit, spot aan: de vermogensverdeling

08-07-2022

Het rapport ‘Licht uit, spot aan: de vermogensverdeling’ brengt kennis over de vermogensverdeling, de belasting op arbeid en vermogen, en de belasting op verschillende typen vermogen handzaam bijeen. Het doet ook suggesties hoe deze informatie blijvend beschikbaar kan worden gemaakt, opdat deze tijdens de jaarlijkse besluitvorming kan worden meegenomen.

Samenvatting:

 1. De vermogensverdeling is de afgelopen 15 jaar over het geheel genomen relatief constant, maar schever dan eerder gedacht.
 2. Onderliggend zijn er grote en groeiende verschillen tussen groepen huishoudens in de vermogensverdeling.
 3. De top 1% van de vermogensverdeling is een opmerkelijke groep. Zij wijken qua vermogenssamenstelling af van alle andere huishoudens in de vermogensverdeling.
 4. Een optimaal getal voor vermogen of de vermogensverdeling valt economisch niet te
  geven en moreel te betwisten. Een te hoge concentratie van vermogen en een te scheve verdeling van vermogen zijn evenwel economisch schadelijk.
 5. Huidig fiscaal beleid vergroot de verschillen tussen huishoudens in de bestaande vermogensverdeling. Zo ervaart de top 1% een lagere gemiddelde belastingdruk dan andere huishoudens.
 6. Door de lagere belastingdruk op inkomen uit vermogen wordt ook het inkomen van verschillende typen werkenden – werknemers, zelfstandig ondernemers en directeur-grootaandeelhouders – verschillend belast.
 7. Ook vergroot de ruime vrijstelling in de schenk- en erfbelasting via de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) de vermogensongelijkheid binnen de volgende
  generaties.
 8. De fiscale subsidiëring van de eigen woning en pensioenen versterken het verschil tussen huishoudens.
 9. Onevenwichtige belastingheffing en complexiteit binnen het huidige belastingstelsel
  leiden tot belastingconstructies en lokken oneigenlijk gebruik uit.
 10. Kortom, dit IBO geeft te denken over het beleid dat raakt aan de vermogensverdeling en
  biedt beleidsrichtingen die de geconstateerde aandachtspunten adresseren.
  De beleidsrichtingen kunnen naar believen gecombineerd worden.

Interessant in het rapport is ook de tabel met beleidsrichtingen (pag. 11). In het kader van gelijker belasten van verschillende vermogensvormen vermeldt de tabel het volgende:

Pensioen:
o Aftoppingsgrens waarboven pensioen wordt opgebouwd naar € 68.000
o Afschaffen netto pensioenregeling

Het volledige rapport vind je hier

Bron: Rijksoverheid