KPSAOW Monitor 2021

SZW publiceert de update van de AOW monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Deze update vermeldt de feiten en trends die samenhangen met de AOW-leeftijdsverhoging voor de periode 2017-2019.

De monitor analyseert of en in hoeverre individuen hun pensioen- en spaargedrag aanpassen in reactie op de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd.
Daarnaast is onderzocht hoe welzijn en inzetbaarheid van werknemers die langer moeten doorwerken zich ontwikkelen als gevolg van het verhogen van de AOW-leeftijd. Kan en wil iedereen wel langer doorwerken? En is de stijging van de AOW-leeftijd effectief gebleken als instrument om de arbeidsparticipatie van ouderen te verhogen?

Ten opzichte van de vorige monitor zijn er enkele opvallende afwijkingen waarneembaar:

  1. De gemiddelde pensioenleeftijd van zelfstandigen is relatief sterk gestegen sinds 2017, terwijl de stijging voor werknemers juist is afgevlakt.
  2. De piek in de pensioenleeftijd is verschoven van 65 naar 66 jaar, in overeenstemming met de AOW-gerechtigde leeftijd.
  3. Het percentage van 65-ers die nog werken is significant gestegen.
  4. De voorzichtige daling in de uitstroomkans van werk naar een werkloosheidsuitkering die eerder werd gerapporteerd heeft verder doorgezet tot en met 2019. De uitstroomkans van werk naar WIA blijft stabiel.
  5. Het percentage oudere werknemers die denken te kunnen voldoen aan fysieke en psychische eisen is sinds 2017 significant toegenomen
  6. Een significante daling in de scholingsdeelname, vooral in de cursussen die door de werkgevers gefinancierd worden. Hoewel deze daling niet alleen beperkt is tot ouderen maar ook waargenomen wordt voor de hele beroepsbevolking, is het zorgwekkend dat werkgevers recentelijk minder zijn gaan investeren in hun personeel. De vraag is in welke mate deze daling in de scholingsdeelname op de langetermijn een negatief effect zal hebben op de duurzame inzetbaarheid

De monitor toont de resultaten van het effect van de AOW-leeftijdsverhoging op zowel werknemers als zelfstandigen in twee  leeftijdsgroepen: 55 tot en met 60 jaar en 61 tot en met 65 jaar.

Bron SZW
03-06-2021