KPSAFM – leidraad communicatieplannen

01-07-2023

Leidraad communicatieplannen

Het communicatieplan is bedoeld om voorafgaand aan de transitie op gestructureerde wijze na te denken over de communicatie en de keuzes die daaraan ten grondslag liggen. Volgens artikel 150j Pw legt de pensioenuitvoerder in het communicatieplan schriftelijk vast dat en op welke wijze de informatieverstrekking aan deelnemers wordt ingevuld, en gaat daarbij ten minste in op de voor deelnemers relevante gevolgen van de wijziging van de pensioenovereenkomst en de wijze waarop wordt omgegaan met opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten. Deelnemers dienen op persoonlijk niveau inzicht te krijgen in de gevolgen van de overgang, zodat zij onder meer realistische verwachtingen hebben van hun pensioen.

In haar toezicht op het communicatieplan focust de AFM in eerste instantie op vijf onderwerpen:

 1. De doelgroepen. Het communicatieplan dient in te gaan op de specifieke doelgroepen waar de
  transitiecommunicatie zich op zal richten, waarbij duidelijk is wat er voor welke doelgroep verandert.
 2. De uitwerking van doelstellingen. Het is van belang expliciet te maken welk effect de communicatie
  moet hebben.
 3. Een planning waaruit blijkt op welke wijze het plan wordt uitgevoerd, met daarin doelgroepen,
  communicatiemomenten, boodschappen en kanalen. In het communicatieplan brengen
  pensioenuitvoerders voor verschillende transitiemomenten in kaart wat, met wie en hoe wordt
  gecommuniceerd.
 4. De onderbouwing van hoe de communicatiemomenten, boodschappen en kanalen aansluiten op de
  doelgroepen. Hieruit blijkt dat het plan aansluit bij de situatie van de pensioenuitvoerder en haar
  deelnemerspopulatie.
 5. De evaluatie van het communicatieplan en de daadwerkelijke communicatie. Bij haar toezicht betrekt
  de AFM de wijze waarop pensioenuitvoerders meten of hun communicatie effectief is (geweest),
  zodat de communicatie kan worden aangepast als dat nodig is.

Leidraad communicatieplannen

Bron: AFM