KPSAdviescollege Toetsing Regeldruk over WTP

Adviescollege Toetsing Regeldruk over WTP

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) heeft advies aan de minister van SZW uitgebracht over het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen. Het adviescollege beoordeelt de gevolgen voor de regeldruk aan de hand van het volgende toetsingskader:

 1. Nut en noodzaak: is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen instrument?
 2. Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk?
 3. Is gekozen voor een uitvoeringswijze die werkbaar is voor de doelgroepen die de
  wetgeving moeten naleven?
 4. Zijn de gevolgen voor de regeldruk volledig en juist in beeld gebracht?

Het ATR komt tot de volgende adviezen:

 • de doelen van de wijzigingen in het pensioenstelsel concreet te benoemen zodat bij deelnemers en pensioengerechtigden geen ongerechtvaardigde verwachtingen worden gewekt.
 • duidelijk te maken of de specifieke risico-, verdelings- en beheersinstrumenten niet te veel afbreuk doen aan de doelen begrijpelijkheid, uitlegbaarheid en transparantie van
  het nieuwe stelsel.
 • in de wetgevingsfase deze doelen met behulp van enquêtes, test- en/of praktijkpanels onder burgers te toetsen.
 • in de wet een bepaling op te nemen die de overheid verplicht tot het met ingang van 2022 jaarlijks monitoren en het periodiek evalueren van de wet.
 • duidelijk te maken waarom uit oogpunt van proportionaliteit niet is gekozen voor een beperkte wijziging in de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en sociale partners.
 • inzicht te bieden in de alternatieven voor het thans gekozen stelsel en in de afwegingen om niet voor deze alternatieven te kiezen.
 • aandacht te besteden aan de werkbaarheid van de afzonderlijke onderdelen van de wet voor met name kleine werkgevers.
 • aan te geven hoe een goede uitvoering door alle pensioenuitvoerders van alle onderdelen van de wet is gegarandeerd.
 • een ‘doenvermogen toets’ uit te voeren voor een onderbouwd oordeel over de werkbaarheid van het nieuwe pensioenstelsel voor burgers.
 • in het besluitvormingstraject (de transitiefase) burgers mogelijkheden te bieden tot kosteloze deskundige ondersteuning en het vragen van een second opinion.
 • volledig inzicht te bieden in de concrete gevolgen voor de bestaande hulpmiddelen voor burgers.
 • uiteen te zetten hoe de actualiteit van de informatie in de hulpmiddelen wordt geborgd en hoe nadelige financiële verrassingen voor burgers in de overgangsfase worden voorkomen.
 • de bovengenoemde omissies in de regeldrukparagraaf weg te nemen en de totale structurele gevolgen voor de regeldruk – eventueel aan de hand van scenario’s – kwantitatief in beeld
  te brengen conform de Rijksbrede methodiek.

Gelet op het voorgaande komt het college tot het volgende samenvattende oordeel:
“Het wetsvoorstel niet indienen, tenzij met de adviespunten rekening wordt gehouden.”

ATR advies aan de Minister van SZW – Wetsvoorstel toekomst pensioenen

Bron: ATR
Datum: 16-02-2021